ONLINE

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.com

VOP

Webovej stránky online.fit-zona.sk

 • Obchodné meno: FIT Zóna s.r.o.
 • Sídlo: 244, Príbovce 038 42
 • IČO: 46 937 412
 • DIČ: 2023656591
 • Spoločnosť nie je platcom DPH
 • Zastúpená: Mgr. Katarína Vašek Kuncová – konateľ
 • Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Martin, oddiel: Sro, vložka číslo:19173/57959/L
 • Tel. číslo: 0917 228 829

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „VOP“) upravujú práva a povinností súvisiace s nákupom online profesionálnych cvičebných videí (ďalej len „Služieb“) na internetovej stránke www.online.fit-zona.sk  a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom online cvičení na stránke online.fit-zona.sk) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“).
 2.  Vyplnením objednávkového formulára na stránke online.fit-zona.sk Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí.
 3.  Tieto VOP sú prístupné na internetovej stránke www.online.fit-zona.sk  a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

Článok II
Vymedzenie pojmov

 1.  Predávajúcim /Prevádzkovateľom/, Dodávateľom Služieb je spoločnosť FIT Zóna ,s.r.o., so sídlom 244, 038 42  Príbovce.
 2.  Kupujúcim (Užívateľom) je každý návštevník webovej stránky, ktorý si objedná Služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov na stránke online.fit-zona.sk.
 3.  Službou sú online profesionálne cvičebné videá zverejnené na stránke online.fit-zona.sk, ktoré sa považujú za elektronický obsah.
 4.  Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu na stránke online.fit-zona.sk. Objednávka je Kúpnou zmluvou, na základe ktorej je realizovaný predaj Služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
 5.  Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Službu.
 6.  Prihlasovacie údaje znamenajú prihlasovacie meno a k nemu vytvorené heslo vrámci unikátneho užívateľského prístupu. Prihlasovacie meno obdrží Kupujúci v registračnom e-maily. Heslo si vkladá kupujúci po obdržaní registračného e-mailu od predávajúceho.

Článok III
Informácia pre Kupujúceho pred uzatvorením zmluvy

 1.  Predmetom zmluvy je dodanie digitálneho obsahu, ktorý nebude dodaný na hmotnom nosiči, preto dáva Kupujúci výslovný a jednoznačný súhlas s tým, aby tento obsah bol dodaný pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
 2.  Pre odstúpenie od zmluvy platí, že Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je digitálny obsah (online cvičebné videá), pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovnym súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

Článok IV
Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy

 1.  Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s bodom 2. tohto článku.
 2.  Postup Kupujúceho pri vytvorení Objednávky je nasledovný:
  1.  Službu si Kupujúci vyberá v registračnom formuláry
  2.  Následne Kupujúci vyplní Kontaktné údaje v rozsahu
   – meno a priezvisko kupujúceho,
   – email, telefon
   – heslo
   – športová pomôcka, cvičebný program

   a zároveň je Kupujúci povinný po oboznámení sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami Ochrany osobných údajov, označiť pole na znak súhlasu s ich obsahom.
  3.  Ak Kupujúci súhlasí s cenou za Službu, Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami Ochrany osobných údajov, kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ sa stáva objednávka záväznou.
  4.  Kupujpci sa zaväzuje do príslušných textových riadkov zadať a vyplniť pravdivé a úplné údaje. Kupujúci tiež berie na vedomie, že Predávajúci bude ním zadané údaje považovať za správne a úplné a nie je oprávnený zadané údaje kontrolovať.
  5.  Ponuka služieb (s výnimkou prenájmu trampolín) je obmedzená na okres Martin. 
 3.  Kupujúcemu po odoslaní Objednávky v súlade s bodom 2. tohto článku bude zaslaný automaticky generovaný e-mail so súhrnom objednávky vo formuláry, ktorý sa považuje za faktúru, na základe ktorého je potrebné uhradiť sumu Služby. Jeho súčasťou sú aj informácie k platbe.
 4.  Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia automaticky generovaného e-mailu s informáciami k Objednávke. Automaticky generovaný e-mail obsahuje zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy (OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR).
 5.  Po pripísaní platby za Službu na účet spoločnosti FIT Zóna,s.r.o. bude odposlaný Kupujúcemu registračný e-mail s informáciami k registrácii a vytvoreniu uníkátneho hesla na stránke online.fit-zona.sk, a to najneskôr do 48 hodín od pripísania platby. Obdržaním registračných údajov e-mailom je Kupujúci oprávnený využívať uhradené služby na webovej stránke online.fit-zona.sk počas obdobia v zmysle svojej objednávky.
 6.  Kupujúci berie na vedomie, že prístup k online cvičebným videám nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho alebo hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 7. Kupujúci tiež berie na vedomie, že v prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Predávajúcim (ako poskytovateľom Služby) vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy s Kupujúcim a obmedziť Kupujúcemu prístup k online cvičebným videám. Predovšetkým je Predávajúci oprávnený obmedziť prístup v prípade, keď užívateľ neoprávnene akokoľvek zasahuje do autorských práv, alebo sprístupní svoje prístupové (prihlasovacie) údaje tretím osobám.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že cvičebné online videá na stránke online.fit-zona.sk sú optimalizované pre najnovšie verzie desktopových i mobilných operačných systémov a Predávajúci nezodpovedá za prípadné technické problémy spôsobené staršími verziami softvérového i hardvérového vybavenia.
 9. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho e-mailom.

Článok V
Autorské práva

 1.  Kupujúci berie na vedomie, že online cvičebné videá na stránke online.fit-zona.sk sú diela v zmysle autorského zákona (Zákon č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších platných práv, predpisov) a ako také podliehajú ochrane tohto zákona.
 2.  Uzavretie Kúpnej zmluvy udeľuje online prístup na dobu určitú, a to pre osobné použitie Kupujúceho. Kupujúci v súvislosti s prístupom berie na vedomie, že s ním môže nakladať iba v súlade s autorským zákono, predovšetkým nie je oprávnený online cvičebné videá kopírovať, ukladať na nosiče, rozširovať, predávať, či inak poskytovať tretím osobám.
 3.  Kupujúci ďalej berie na vedomie, že pri využívaní služieb (autorských diel) je povinný rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy, predovšetkým autorský zákon a je povinný sa zdržať akýchkoľvek zásahov do autorských práv a práv duševného vlastníctva.
 4.  Kupujúci berie na vedomie, že za porušenie autorských práv, či iných práv chránených zákonom môže byť stíhaný podľa platných právnych predpisov.

Článok VI
Reklamácia

 1. Vzhľadom k povahe predmetu zmluvy je Kupujúci povinný vziať na vedomie, že webový online systém cvičebných videí je optimalizovaný pre najnovšie verzie prehliadačov a vyžaduje štandardné hardvérové vybavenie. Reklamáciu teda nie je možné uplatniť v prípade, že nefunkčnosť je spôsobená nedostatočnou technickou vybavenosťou užívateľa.
 2. Zakúpené služby na webovej stránke online.fit-zona.sk je možné reklamovať len v súvislosti s ich webovou nedostupnosťou, nemožnosťou prehrávania zakúpených online cvičebných videí, pokiaľ technický problém, ktorý nesúvisí s údržbou softvéru a hardvéru, vznikol na strane Predávajúceho. V prípade reklamácie zašle Kupujúci e-mailovú správu s popisom obsahu reklamácie Predávajúcemu. Reklamácie sa vybavujú ihneď, najneskôr však do 30 dní obdrží Kupujúci stanovisko k Reklamácii formou e-mailu.

Článok VII
Využívanie služieb

 1.  Prevádzkovateľ týmto udeľuje Kupujúcemu nevýhradnú licenciu k využívaniu online cvičebných videí spôsobom definovaným týmito Obchodnými podmienkami.
 2.  Predávajúci má právo obmedziť prístup alebo prerušiť funkčnosť webu online.fit-zona.sk na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu údržby alebo opravy webu alebo iného dôvodu na strane Predávajúceho alebo tretej osoby.
 3.  Kupujúci je povinný dodržiavať pri využívaní služieb platné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Všetky škody, ktoré by takto Predávajúcemu alebo tretím osobám vznikli, je Kupujúci povinný nahradiť v plnom rozsahu.
 4.  V prípade porušenie týchto Obchodných podmienok, Kúpnej zmluvy alebo platných právnych predpisov má Predávajúci právo zrušiť prístup Kupujúceho k online videám.
 5.  Kupujúci môže kedykoľvek svoj prístup k online cvičebným videám na stránke www.online.fit-zona.sk zrušiť, a to zaslaním e-mailu s požiadavkou zrušenia na online@fit-zona.sk. Na základe toho bude jeho prístup vymazaný. Zrušením účtu Kúpna zmluva zaniká.V prípade zrušenia účtu nevzniká nárok na vrátenie už uhradenej sumy za Služby.
 6.  Za služby je možné uhradiť bankovým prevodom, ceny služieb sú uvedené v eurách.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1) Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva a z nej vyplývajúce právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. Prípadné spory sa budú prioritne riešiť vzájomnou dohodou strán.

2) Pri zakúpení balíka online cvičebných videí spolu s prenájmom trampolíny sa uzatvára nájomná zmluva na dobu určitú, ktorej súčasťou je preberací a odovzdávací protokol k trampolíne. Prevzatie a vyzdvihnutie trampolíny sa uskutoční na základe vzájomnej dohody zmluvných strán po uhradení vybraného balíka online cvičebných videí s prenájmom trampolíny. Pri prenájme sa vyžaduje kaucia za predmet prenájmu vo výške 50,- eur v hotovosti pri prevzatí predmetu nájmu. Kaucia a všetky ďalšie podmienky prenájmu sú vyšpecifikované v nájomnej zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré neupravuje nájomná zmluva, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IX
Platnosť obchodných podmienok

 1.  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2020.
 2.  Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť Obchodné podmienky. Zmenu oznámi Kupujúcemu prostredníctvom stránky online.fit-zona.sk na viditeľnom mieste, alebo e-mailovou správou. Pokračovaním vo využívaní Služieb Kupujúci súhlasí s novým znením. V prípade nesúhlasu, má Kupujúci právo odmietnuť zmeny Obchodných podmienok v lehote 10 dní od prvého prihlásenia sa do svojho Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok alebo od doručenia e-mailovej správy s oznámení zmeny a Zmluvu vypovedať vo výpovednej lehote 10 dní. Výpoveď doručí Predávajúcemu na e-mail: online@fit-zona.sk. Po zániku Kúpnej zmluvy bude Užívateľský prístup Kupujúceho vymazaný.